180908_CityPlaza_SpeedyOrtiz_001_RodneyBoles_IG_rboles

Speedy Ortiz at City Plaza - Photo by Rodney Boles